Celami Fundacji jest prowadzenie działalności społecznej, w szczególności w zakresie:

1. Bezpieczeństwa publicznego,

2. Bezpieczeństwa narodowego

3. Bezpieczeństwa zdrowia i życia,

4. Bezpieczeństwa pożarowego,

5. Działań ratowniczo-medycznych.

Zasady działania Fundacji polegać będą na:

1. Prowadzeniu działalności edukacyjnej mającej na celu stwarzanie szans poprawy warunków życiowych oraz umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych osobom, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać,

2. Propagowaniu i nauczaniu w zakresie bezpieczeństwa publicznego, narodowego, pożarowego, pracy, zdrowia oraz działań ratowniczych, ratowniczo-medycznych oraz ratowniczo-gaśniczych w społeczeństwie,

3. Promowaniu zawodów związanych z bezpieczeństwem pracy, publicznym i ratownictwem pożarowym oraz medycznym,

4. Wspieraniu innowacyjnych działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego, narodowego, pożarowego, pracy, zdrowia oraz działań ratowniczych, ratowniczo-medycznych oraz ratowniczo-gaśniczych,

5. Udzielaniu pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,

6. Niesieniu pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

7. Upowszechnianiu wiedzy na temat bezpieczeństwa publicznego, narodowego, pożarowego, pracy, zdrowia oraz działań ratowniczych, ratowniczo-gaśniczych, ratowniczo-medycznych (wodnych, chemicznych, ppoż., wysokościowych, pierwszej pomocy, bhp, a także katastrof, klęsk żywiołowych, itd.),

8. Wspieraniu osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,

9. Podejmowaniu i wspieraniu działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp,

10. Niesieniu pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej.